Cestovná kancelária NOE travel, s.r.o. zhromažďuje a spracováva poskytnuté osobné údaje od cestujúceho z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu a marketingovej činnosti v zmysle zákona č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže cestujúci kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla CK. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia CK. Cestujúci potvrdzuje svojim podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK NOE travel spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Cestujúci zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK NOE travel a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK NOE travel ponúkať a poskytovať. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za len účelom plnenia služieb dohodnutých v zmluve a to aj cezhranične.

 1. Dotknutá osoba – návštevník stránky.
 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.pute.sk
  NOE travel, s.r.o.
  SNP 266/3,
  Stará Turá 916 01
  IČO: 50 934 821
 3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
 4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, email, telefónny kontakt, cookies. Viac informácií o cookies.
 6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, vystavenie a plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 7. Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.pute.sk, účtovnícka spoločnosť, partnerské cestovné kancelárie.
  Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám len za účelom plnenia služieb dohodnutých v zmluve a to aj cezhranične.
 8. Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google a Facebook, s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy
 9. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlých bodoch.
 10. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  2. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  3. Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou
 11. Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
 12. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 13. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 14. V prípade registrácie na webstránke, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.
 15. Tieto podmienky sú platné a aktualizované 01.12.2019