Fatima je mesto v strednom Portugalsku a je jedno z najznámejších a najnavštevovanejších pútnických miest sveta.

Pútnické zájazdy do Fatimy nájdete kliknutím na tento odkaz

Významným pre Fatimu a veriacich je 13. máj 1917, teda dátum počas prvej svetovej vojny. V tento deň sa trom malým pastierikom – súrodencom 9 ročnému Františkovi a 7 ročnej Hyacinte a ich sesternici 10 ročnej Lucii – zjavila Panna Mária, ktorá sa predstavila ako „Ružencová Panna Mária“. V tento deň František (Francisco) a Hyacinta (Jacinta Marto) spolu s Luciou (Lúciou dos Santos) pásli dobytok v Cova da Iria. Panna Mária sa im zjavila okolo jednej popoludní nad mladým dubom a bola oblečená v bielom a zahalená v slnečnej žiare. Predpovedala im koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa k nej obrátia v modlitbách. Panna Mária sa týmto trom deťom zjavovala až do októbra toho roku, vždy 13. dňa v mesiaci a v tú istú hodinu. Panna Mária pri svojich zjaveniach hovorila deťom, aby sa veľa modlili, hlavne ruženec, ktorý je zbraňou proti zlému.
Panna Mária povedala deťom, že 13. októbra spraví zázrak, aby aj ostatní dedinčania uverili v pravosť zjavení. Deti totižto zažívali rôzne útoky od ľudí, ktorí im neverili, že sa im skutočne zjavuje Panna Mária. Zvlášť Lucia nenašla pochopenie ani od vlastnej mamy. Panna Mária jej povedala, aby to obetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky tri deti sa začali obetovať za obrátenie hriešnikov. Okolo pásu začali nosiť povraz, postili sa a zriekali jedla. Pri zjaveniach František Pannu Máriu iba videl, no nepočul ju. Avšak Lucia a Hyacinta ju aj videli aj počuli. Panna Mária povedala Lucii, že aj František ju začne počuť, keď sa bude viac modliť.

Panna Mária zverila deťom 3 posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. V prvej časti im ukázala peklo. Panna Mária im povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“
Druhé posolstvo hovorí o Rusku. „Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta, mnohí spravodliví budú prenasledovaní. Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mnohí kňazi a biskupi budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy.“ No zároveň dala Panna Mária 13. júla 1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!

Chýr o fatimských zjaveniach sa postupne rozširoval do celého sveta a na miesto začalo prichádzať čoraz viac pútnikov. Deti začali mať problémy s úradmi, ktoré ich vypočúvali. Preto sa aj augustové zjavenie uskutočnilo až 19. v mesiaci, pretože 13. augusta boli deti vo väzbe.

Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera.“
Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov.

13. októbra prišlo do Cova da Iria asi 70 000 ľudí. V ten deň pršalo a vial silný vietor. Ľudia boli celí premočení a borili sa v blate. Panna Mária sa zjavila deťom ako vždy nad nízkym dubom, ktorý už bol celý zničený. Panna Mária povedala Lucii, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej počesť a aby sa každý deň modlili ruženec. Potom sa stal sľúbený zázrak tzv. tanec slnka. Zázrak slnka trval približne 10 minút. Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do slnka, v popredí uvideli Svätú rodinu – Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa.

Zasvätenie celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa udialo až za pontifikátu pápeža Pia XII. 13. mája 1942. Pápež cez vatikánsky rozhlas vyzval všetkých biskupov, aby sa pridali k tomuto zasväteniu. No žiaľ, pridalo sa iba Portugalsko.

V tom roku Hitler začal ustupovať a vo vojne nastal zvrat.

5. júla 1952 ten istý pápež zasvätil Panne Márii osobitne ľudí v Rusku a všetkých, ktorí boli pod komunistickou vládou. Pápež Pavol VI. tiež obnovil zasvätenie sveta Panne Márii a vyhlásil ju za Matku Cirkvi. Stalo sa to počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964.

Ako prvý pápež v roku 1967 navštívil Fatimu pri príležitosti 50. výročia zjavení. Pápež sv. Ján Pavol II. tiež pokračoval v šírení úcty k Panne Márii. On sám svoj život zasvätil Panne Márii. V roku 1982 putoval do Fatimy, aby jej poďakoval za záchranu svojho života pri atentáte, ktorý sa udial rok predtým.

V roku 1984 opäť zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté urobil aj v jubilejnom roku 2000. Do Ríma priniesol z Fatimy sochu Panny Márie a povolal všetkých biskupov, aby sa konečne naplnila požiadavka Panny Márie: pápež zjednotený so všetkými biskupmi.

Tak ako si Panna Mária želala na mieste zjavenia v Cova da Iria bola vybudovaná malá kaplnka, kde sa denne schádzajú veriaci z celého sveta, ktorí putujú na toto milostivé pútnické miesto. Nachádzajú sa tu aj obchodíky s náboženskými predmetmi. Neďaleko sa nachádza krásna bazilika v neoklasicistickom štýle, ktorej veža je vysoká 65 metrov. Jej výstavba sa začala v roku 1928. Nazýva sa Bazilika Ružencovej Panny Márie. V bazilike sa nachádzajú aj hrobky Františka a Hyacinty, ktorí zomreli čoskoro po zjaveniach, pretože ochoreli na tzv. španielsku chrípku. František v roku 1919 a Hyacinta 20. februára 1920. Ján Pavol II. ich 13. mája 2000 vyhlásil za blahoslavených. Na slávnosti bola prítomná aj vizionárka 93-ročná sesternica Lucia, ktorá zomrela až v roku 2005.

Zaujímavosťou je, že Lucia zažila prvú zvláštnu udalosť už v roku 1915, teda 2 roky pred prvým oficiálnym zjavením, kedy sa jej s kamarátkami zjavil anjel. Ona o udalosti mlčala, no jej kamarátky o tom hovorili v celej dedine. Preto ich spoločnosť vymenila a začala pásť ovce so svojou sesternicou Hyacintou a bratrancom Františkom. V roku 1916 sa jej však zjavil opäť anjel, keď pásla ovce s Františkom a Hyacintou. Anjel povedal deťom, aby sa modlili, lebo Boh má s nimi veľké plány a naučil ich túto modlitbu: „Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“

Zjavenia boli katolíckou cirkvou uznané za pravé v roku 1930.

Pútnické zájazdy do Fatimy nájdete kliknutím na tento odkaz